תקנון פעילות “חבר מביא מם” בפייסבוק

 

תאור הפעילות: “מלון שנקין” (“עורכת הפעילות”) מזמינה את חברי עמוד הפייסבוק (“אתר הפעילות”) לתייג חבר או חברה שמעלים ממים (meme) לפייסבוק ולהזמין אותם להעלות מם מצחיק במיוחד, בתום הפעילות יבחר המם המצחיק ביותר שיזכה את ההוגה בלילה זוגי באמצע השבוע במלון שנקין (“הפרס”).

מטרת הפעילות: שיווק וקידום של עורכת הפעילות.

מטרת תקנון זה: להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הפעילות, בכפוף לתנאים בתקנון זה.

תקופת הפעילות: החל מיום א’ 1.3.20 ועד יום ג’ 31.3.20 בשעה 17:00, כאשר הזוכים יוכרזו עד שבועיים לאחר תום הפעילות, עד שעה 24:00.

 

1.      כללי:

1.1.   לעורכת הפעילות שמורות הזכויות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות , כולה או חלקה, בכל זמן שהוא ומכל סיבה שתראה לנכון ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם באתר הפעילות של עורכת הפעילות.

2.      משתתפים:

2.1.   בתחרות יכול להשתתף כל משתתף ובתנאי שגילו מעל 18.

2.2.   השתתפות בפעילות מהווה הסכמה מפורשת לתנאי התקנון.

2.3.   השתתפות בפעילות מהווה הצהרה כי גיל המשתתף הינו 18 או יותר.

2.4.   השתתפות בתחרות אסורה על עובדי “מלון שנקין” ו/או בני משפחותיהם.

2.5.   החברה לא תישא באחריות או בחבות בכל מקרה של אי ביצוע כללי הפעילות כפי שנכתבו בתקנון זה. האחריות הבלעדית למילוי תנאי הפעילות תחול על המשתתפים בלבד.

2.6.   בנוסף, לצורך השתתפות בפעילות, יידרש המשתתף ללחוץ “לייק” לעמוד הפייסבוק של “מלון שנקין” ובכך מאפשר נגישות לפרטיו האישיים הכוללים שם וכתובת דואר אלקטרוני, כפי שינתנו על ידו לעורכת הפעילות או כפי שפורסמו על ידו בפייסבוק. משתתף בפעילות אשר לא ילחץ “לייק” לעמוד הפעילות, לא יוכל לקבל הפרס המחולק במסגרת הפעילות.

2.7.   משתתף הלוקח חלק בפעילות ובכך מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת ההגרלה, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה.

2.8.   כל משתתף רשאי לתייג כמה חברים שיבחר במהלך תקופת הפעילות, בתנאי שתמונות אלו עולות בקנה אחד עם ההנחיות בתקנון זה.

2.9.   המשתתפים מחויבים להימנע מכל פעילות אשר עלולה לפגוע ו/או להזיק ו/או להטיל דופי בעורכת הפעילות.

2.10.                    עורכת הפעילות רשאית לבטל את השתתפותו של כל משתתף על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה, ובעיקר אם:

2.10.1.  ישתתף בתחרות בחוסר תום לב ו/או בניגוד לתקנון.

2.10.2.  יעלה לפעילות תמונה או תוכן שלא נוצרו על ידו ו/או מעוגנים בזכויות יוצרים של אחרים.

2.10.3.  יתערב בתחרות בדרך שתפגע בעורכת הפעילות או במשתתפים אחרים.

2.10.4.  ינסה להשפיע באמצעים בלתי כשרים על מהלך הפעילות או תוצאותיה.

 

3.      פרסים וזוכים

3.1.   עורכת הפעילות תחלק פרס אחד:

3.1.1.      חופשה בת לילה אחד לשני אנשים בחדר זוגי במלון שנקין, באמצע השבוע, על בסיס BB, תאריך החופשה יקבע בהתאם לאילוצי תפוסה.

3.2.   זוכה שיהיה מעוניין בשדרוג הפרס בתוספת תשלום, יוכל לעשות כן מול מחלקת ההזמנות של המלון, במחיר מלא ובכפוף לאילוצי תפוסה.

3.3.   עורכת הפעילות שומרת לעצמה את הזכות להחליף את הפרס על פי שיקול דעתה וללא צורך לתת כל הסבר על החלטתה או על בחירת הפרס החליפי.

3.4.   על מנת להעביר את הפרס לידי הזוכה, על הזוכה להמציא לעורכת הפעילות את כתובת מגוריו או כתובת למשלוח דואר, מספר טלפון נייד וכן כתובת דואר אלקטרוני תקינה, בתוך שבוע מפנייתה של עורכת הפעילות אליו. היה והזוכה לא המציא את הפרטים הנדרשים, רשאית עורכת הפעילות לאתר זוכה מילואים תחת הזוכה שלא מסר את פרטיו.

3.5.   עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את זכאות המשתתף לפרס ו/או העברת הפרס לזוכה.

3.6.   עורכת הפעילות לא תאפשר העברת הפרס לכל אדם אחר מלבד הזוכים שיוכרזו על ידה, אלא אם נתנה הסכמתה מראש ובכתב.

 

4.      בחירת הזוכים

4.1.   הזוכים יבחרו על פי החלטת מנהל השיווק של “מלון שנקין” מר אוהד קלמפרט, מנכ”ל מלון שנקין  הגב’ טלי פסח וע”י מנהלת הדיגיטל של “מלון שנקין” אפרת שביט ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.

4.2.   לעורכת הפעילות שמורה הזכות הבלעדית לקבוע זוכה ומאידך לפסול משתתף או זוכה בגין כל סיבה מבלי לתת הסבר ומבלי לשלוח התראה או הודעה מראש.

 

5.      אחריות

5.1.   ההשתתפות בפעילות הינה באחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות.

5.2.   עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו”ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתף בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

5.3.   המשתתף בפעילות מתחייב לשפות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.

 

6.      שונות

6.1.   עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לאתר האינטרנט, ניתן למצוא במשרדי עורכת הפעילות.

6.2.   עם הצטרפותו לפעילות, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו כי קרא את התקנון והוא מקבל על עצמו את כל סעיפין במלואם. כי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים כל משתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליו ויחייבו במלואו וללא כל סייג לכל דבר ועניין.

6.3.   עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות ובנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלך הפעילות ובנוגע לכל דבר ועניין או כל מצב בלתי צפוי שיווצר או יעלה במהלך הפעילות, בין אם צוין במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמו לא תהיה כל טענה בשל כך.

6.4.   בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.

6.5.   הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד. וסמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל חילוקי הדעות שיתעוררו בין הצדדים בקשר למבצע זה תהא לבית המשפט המוסמך בעיר חדרה.

6.6.   בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר יחיד, הכוונה גם לנקבה ו/או ללשון רבים במשמע.

 

אודות המחבר

השארת תגובה